IK HUUR

Privacy

Wij hebben informatie over jou nodig om je verder te kunnen helpen.
Krijgen wij geen informatie? Dan kun je geen woning huren bij onze maatschappij.

We houden die informatie bij in lijsten en dossiers. We houden ze ook elektronisch bij. Dat is verplicht.

Wij mogen alleen de noodzakelijke informatie over jou opvragen. En we mogen die niet aan anderen doorgeven. Tenzij daar een goede reden voor is. Wij passen de privacywet strikt toe. Die is er om jou te beschermen.

Welke informatie vragen wij op?

 • Rijksregisternummer
 • Buitenlands ID-nummer
 • Identificatiegegevens (naam en voornaam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit)
 • Kandidaat-huurdernummer
 • Rijksregistergegevens (rijksregisternummer, naam en voornamen, geboorteplaats, geboortedatum, geslacht, hoofdverblijfplaats, samenstelling van het gezin, de nationaliteit en historiek, wettelijke samenwoning, het register waarin ingeschreven en de handelingsbekwaamheid)
 • Adres- en contactgegevens en adreshistoriek
 • Gezinssamenstelling (wettelijke samenwoning, personen ten laste, bezoekrecht/co-ouderschap van de kinderen)
 • Taalkennis (beheersing van het Nederlands)
 • Financiële gegevens (inkomen, alimentatie ten laste van de betrokkene)
 • Eigendomsgegevens (verwerving van onroerend goed (kosteloos of ten bezwarende titel)
 • Medische informatie i.v.m. invaliditeit (waardoor je b.v. nood hebt aan een gelijkvloerse woning of woning met lift)
 • Eventueel: begeleidende diensten
 • Verbruiksgegevens van woningen die we verhuren

We bewaren deze gegevens tien jaar nadat je huurcontract stopt. We bewaren ze op papier in ons kantoor, digitaal in ons kantoor en in de cloud. We passen hier de  archiefwet toe.

Bij welke organisaties of bronnen verzamelen we gegevens?

 • Federale Overheidsdienst Financiën: gegevens over je belastbare inkomen en eigendom.
 • Rijksregister: rijksregisternummer, naam, geboortedatum, geslacht, adres en historiek, plaats en datum van overlijden, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, nationaliteit en historiek, wettelijke samenwoning, informatie over handelsbekwaamheid en bewindvoering.
 • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: gegevens rond leefloon, handicap, pensioenen en werkloosheid.
 • Vlaams Agentschap voor Integratie en Inburgering: gegevens rond inburgering, taalbereidheid en taalkennis Nederlands als tweede taal.
 • VREG: woninggegevens over de energetische waarde van sociale woningen.
 • Kind en Gezin: gegevens rond handicap kinderen.
 • Private instanties in België of in het buitenland die onderzoek voeren naar onroerend vermogen in het buitenland. Woonstroom BV doet, overeenkomstig de wetgeving overheidsopdrachten, beroep op private instanties belast met onderzoek naar buitenlands onroerend vermogen.
 • Jezelf: bij de inschrijving tot kandidaat-huurder en/of het afsluiten van een huurovereenkomst, via je invulformulieren.
 • Website: wanneer je ons informatie bezorgt via onze website (bv. via het contactformulier)

De geldige rechtsgrond voor de verwerking van je persoonsgegevens:

Wij verwerken je persoonsgegevens overeenkomstig de hierna opgesomde wettelijke bepalingen, ter uitvoering van de huurovereenkomst of op basis van je toestemming of ter uitvoering van taken van algemeen belang die rusten op Woonstroom BV.

 • Vlaamse Codex Wonen van 2021 (17/07/2020);
 • Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (11/09/2020);
 • Ministerieel besluit houdende uitvoering van een aantal bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode (21/12/2007);
 • Ministerieel besluit houdende vaststelling van het modelformulier voor de verklaring, vermeld in artikel 27, vierde lid, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode (10/09/2009);
 • Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders (25/04/2007);
 • Ministerieel besluit met betrekking tot de werking van het digitaal prestatieregister gekoppeld aan de Prestatiedatabank (17/10/2011);

Taken van algemeen belang:

 • Ter controle van de naleving van de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden voor sociale huur, kan Woonstroom BV private instanties belasten met onderzoeken naar onroerend vermogen in het buitenland. De verwerking van persoonsgegevens door Woonstroom BV en deze private instanties bij dit onderzoek is rechtmatig en gebeurt ter uitvoering van een taak van algemeen belang, namelijk het tegengaan van eigendomsfraude. Woonstroom BV wil er namelijk zeker van zijn dat de sociale huurwoningen toegekend worden aan de voorbestemde doelgroep van het sociaal huurstelsel.

Om tot die doelgroep te behoren moet je voldoen aan bepaalde inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden die opgesomd worden in art. 6.12. t.e.m. 6.15. Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Dit onderzoek naar onroerend vermogen in het buitenland dient ter controle van die inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden.

Let op, waar we vermoeden dat de eigendom zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt, kan er tijdens het onderzoek een internationale doorgifte van persoonsgegevens naar dat land buiten de EER plaatsvinden. Deze internationale doorgifte is rechtmatig conform art. 49, §1, d) AVG, nl. omwille van gewichtige redenen van algemeen belang.

Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?

Ben je kandidaat-huurder? Dan gebruiken wij je persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Om je inschrijvingsdossier op te maken;
 • Om je te informeren over je inschrijvingsdossier;
 • Om je inschrijvingsdossier te controleren (voldoe je aan de wettelijke voorwaarden om in aanmerking te komen voor een sociale woning?) en verder op te volgen (opvolgen van je plaats op de wachtlijst);
 • Om je een woning te kunnen toewijzen;
 • Om de onroerend bezitsvoorwaarden in binnen- en buitenland te controleren en eigendomsfraude te bestrijden.

Ben je huurder? Dan gebruiken we je persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Om je huurprijs te berekenen;
 • Om je huurovereenkomst op te maken;
 • Om de huurovereenkomst te kunnen uitvoeren;
 • Om je te informeren over elementen uit de huurovereenkomst (bv. tekortkomingen/ herstellingen aan de woning, achterstallige betalingen, het berekenen van het energieverbruik per woning, …);
 • Om de onroerend bezitsvoorwaarden in binnen- en buitenland te controleren en eigendomsfraude te bestrijden.

 We kunnen gegevens van jou bezorgen aan:

 • Het Agentschap Wonen Vlaanderen: gegevens over de huurpremie en huursubsidie als kandidaat-huurder, persoonsgegevens van de aanvragers van premies, sociale ontleners, en sociale (kandidaat)-huurders en leden van hun huishouden, persoonsgegevens van sociale huurders voor de controle op de naleving van de Sociale Wooncode en andere wetgeving van sociale verhuur, adresgegevens van sociale woningen en gronden.
 • Sociale Verhuur Kantoren: persoonsgegevens van kandidaat-huurders en hun partner om een huursubsidie te krijgen.
 • Andere Sociale Huisvestingsmaatschappijen: op jouw vraag om je ook bij hen in te schrijven, bezorgen wij hen je persoonsgegevens.
 • OCMW’s: persoonsgegevens van kandidaat-huurders om een huurpremie en huursubsidie te krijgen..
 • Het agentschap Inburgering en Integratie: gegevens rond inburgering, taalbereidheid en taalkennis (Nederlands).
 • Private instanties in België of in het buitenland waarmee Woonstroom BV samenwerkt om de naleving van de onroerende bezitsvoorwaarden van kandidaat-huurders en zittende huurders te onderzoeken in het buitenland: persoonsgegevens en rijksregisternummer in binnen-en buitenland, kadastrale en andere gegevens rond (onroerend) vermogen.

Wij letten erop dat wij bij het uitwisselen van persoonsgegevens niet meer gegevens doorgeven dan noodzakelijk.

Wanneer wij je persoonsgegevens elektronisch uitwisselen met een andere Vlaamse instantie of met een externe overheid, sluiten wij een protocol met hen af. Ook met partijen (verwerkers) aan wie wij bepaalde verwerkingsactiviteiten uitbesteden, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af. Zo zorgen wij ervoor dat de verwerker dezelfde waarborgen biedt i.v.m. gegevensbescherming.

Wat zijn je rechten?

De GDPR voorziet voor jou een aantal rechten die je, binnen bepaalde voorwaarden kunt inroepen:

 • Recht van inzage

Wij moeten je informeren over wat er met je gegevens gebeurt en wat je rechten zijn. Op jouw aanvraag moeten we je een kopie van je persoonsgegevens bezorgen. Je kan een kopie vragen via telefoon, e-mail of per brief. Let op: alleen een eerste kopie is gratis. Bij je aanvraag moet je jouw identiteit bewijzen Daarom vragen we je een bewijs van je identiteit. Twijfelen we over je identiteit?  Dan sturen we je de documenten pas nadat je jouw identiteit bevestigde.  Daarna bezorgen wij je de gegevens, volgens jouw keuze, per e-mail of per post.

Bepaalde documenten kunnen persoonlijke gegevens van andere personen bevatten die dezelfde bescherming genieten als jij. We moeten daarom bepaalde documenten anonimiseren, wat enige tijd kan duren. We informeren je als we niet binnen een maand je aanvraag kunnen beantwoorden.

 • Recht op verbetering

Is de informatie die we je bezorgden niet juist of volledig? Dan kan je die laten aanpassen. Stuur een e-mail met de juiste gegevens naar: info@woonstroom.be. Vermoeden we zelf dat je gegevens niet correct zijn? Dan nodigen we je uit op ons kantoor, controleren we je gegevens en passen die, indien nodig, aan.

 • Recht om te worden vergeten

Je hebt het recht om je gegevens te laten wissen. Je moet daarvoor voldoen aan de voorwaarden:

  • Wij verwerken je gegevens niet meer voor het oorspronkelijk doel of we hebben die niet langer nodig.
  • Je trekt je toestemming voor verwerking in voor een verwerking die uitsluitend op je toestemming was gebaseerd.
  • Je hebt recht op bezwaar ingeroepen (zie: Recht op bezwaar).
  • Wij verwerkten je gegevens onrechtmatig.
  • Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te verwijderen.
  • Je gegevens zijn verzameld met betrekking tot het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij.

Wij brengen je op de hoogte indien we je gegevens toch niet kunnen verwijderen. De redenen hiervoor zijn één van de volgende:

  • Voor naleving van een wettelijke verplichting of in functie van het algemeen belang;
  • Voor archivering, onderzoek of statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89 van AVG;
  • Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;
  • Om redenen van volksgezondheid;
  • Het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie weegt door.
 • Recht op beperking van verwerking

Je hebt te allen tijde het recht om de verwerking van je gegevens te beperken. We zullen de verwerking stopzetten in volgende gevallen:

  • We zijn in het bezit van onjuiste gegevens. We gaan door met verwerken nadat we de juistheid van je gegevens controleerden en aanpasten;
  • Onze verwerking wordt als onwettig beschouwd en je wilt deze verwerking beperken;
  • We hebben je gegevens niet langer nodig, maar deze zijn noodzakelijk voor de uitoefening van je juridische claims. Indien je deze niet meer nodig hebt voor de juridische claims verwijderen we ze;
  • Je maakt bezwaar tegen de verwerking (zie Recht op bezwaar) We stoppen hiermee totdat de vraag is opgelost.

Wanneer de beperking van verwerking niet langer een bestaansreden heeft, delen we je de redenen van het opheffen van de beperking mee.

Om door te gaan met het verwerken van je persoonsgegevens, moeten we de

juistheid ervan nagaan of controleren of we andere juridische gronden voor verwerking hebben. We beperken de verwerking van je persoonsgegevens totdat de vraag is opgehelderd. Als we besluiten de behandeling voort te zetten, informeren we je voordat we de beperking opheffen.

 • Recht op kennisgeving

Wanneer je je beroept op de bovengenoemde rechten, met uitzondering van  het recht op toegang, geven we dit door aan elke ontvanger aan wie wij de persoonsgegevens verstrekten. Tenzij dit onmogelijk blijkt of dit onevenredige inspanningen met zich meebrengt. Op jouw verzoek geven we je de gegevens van die ontvangers.

 • Recht op data-portabiliteit

Dat is ‘het recht om gegevens over te dragen’. Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van je hebben, te krijgen. Zo kun je jouw gegevens bijvoorbeeld makkelijk doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst.

 • Recht op bezwaar

Wanneer we je gegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang of op basis van het uitvoeren van een taak van algemeen belang, kan je bezwaar aantekenen. We zullen je bezwaar onderzoeken en je op de hoogte brengen van de resultaten. We kunnen je persoonsgegevens alleen blijven verwerken als er juridische redenen zijn voor de verwerking.

Kan jij je toestemming intrekken?

Ja, dat kan, indien de verwerking van je gegevens op jouw toestemming is gebaseerd.

Echter, als er een wettelijke of contractuele reden is voor het verwerken van je gegevens, blijven we je gegevens om deze reden nog steeds verwerken. Je mag de intrekking van je toestemming niet gebruiken om contractuele verplichtingen te omzeilen.

Als je je toestemming intrekt, werkt deze intrekking alleen naar de toekomst toe en worden alle eerdere verwerkingen als legaal beschouwd.

Stuur je aanvraag per e-mail naar: info@woonstroom.be. Wij spreken verder met je af. 

Ga je niet akkoord met hoe wij je informatie gebruiken?

Je kunt een klacht indienen bij

 • de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) via https://gegevensbeschermingsautoritieit.be/burger/acties/klacht-indienen
 • de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) via https://overheid.vlaanderen.be/klachtenprocedure-vtc.

Wijzigingen in ons beleid

Deze Privacyverklaring vervangt alle voorgaande versies en is van toepassing vanaf 15/09/2021. We behouden ons het recht voor om deze verklaring op elk moment te wijzigen en/of bij te werken. Met uitzondering van kleine wijzigingen zullen wij je op de hoogte stellen van elke wijziging die een impact heeft op jouw situatie.

Ga naar de inhoud