PRIVACYVERKLARING

1. Wie zijn wij?

Onze missie

De LMH bouwt en renoveert sociale woningen (huizen en appartementen) en verhuurt die aan mensen met een laag inkomen. Onze woningen zijn betaalbaar, van goede kwaliteit en er is een grote variatie. Meer informatie vind je op onze visie.

De vraag naar sociale woningen is groot. Daarom bouwen wij volop nieuwe sociale woningen in Lier en Ranst.

Zo zullen er tegen 2025 minstens 1.200 sociale woningen zijn in Lier. In Ranst beheren we 14 sociale woningen van het OCMW en bouwen we zelf 26 nieuwe woningen en appartementen in de Speltlaan.

We werken mee aan het klimaat en willen minder energie verbruiken. Daarom investeren we in onze oudere woningen in dakisolatie, dubbel glas en zuinige installaties om te verwarmen. Onze nieuwe woningen bouwen we bijna-energie-neutraal.

Wij willen onze woningen goed onderhouden en alle schade zo snel mogelijk herstellen.

We streven ernaar dat al onze huurders, kandidaat huurders, medewerkers, aandeelhouders en partners tevreden zijn.

Via deze link krijg je een inkijk in het jaarverslag.

Onze waarden

 • Wij zorgen voor een vlotte dienstverlening.
 • Wij hebben respect voor elkaar en voor huurders en kandidaat huurders.
 • Wij willen goed samenwerken met onze partners en met de overheid.
 • Wij communiceren duidelijk en open.
 • Wij voeren een zorgzaam financieel beleid.

Bestuur en personeel maken samen werk van sociaal en goed wonen in Lier.

Deze privacyverklaring geld voor de volgende partijen:

Iedere gebruiker van de website www.liersehuisvestingsmaatschappij.be en al haar sub-sites (hierna ‘Website’) aangeboden door de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting met maatschappelijke zetel in Abtsherbergstraat 10 bus 19, 2500 Lier (hierna ‘wij’ of ‘ons’ of de LMH), met ondernemingsnummer BE 0404 033 605.
De LMH is eigenaar en beheerder van de website.

2. Waarom hebben wij een privacyverklaring?

Door de aard van onze organisatie moeten we veel persoonsgegevens verwerken. We willen ervoor zorgen dat je gegevens beschermd zijn en dat we ze alleen gebruiken waar nodig. Daarom respecteren wij de hoogste privacynormen, inclusief de privacywet General Data Protection Regulation (GDPR) of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 geldt.

Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie over jou waarover wij beschikken. Deze informatie verzamelen wij bij andere overheidsinstellingen, bij jou, via invulformulieren (eventueel via onze website) of tijdens een gesprek met onze medewerkers.

Let op: contacteer je ons via een ander digitaal medium (zoals Facebook of Twitter), dan heeft de privacyverklaring van die websites voorrang op onze privacyverklaring bij tegenstrijdigheden.

3. Hoe kan je ons bereiken?

Met vragen, opmerkingen of voor andere acties over onze privacyverklaring kan je de hoofdzetel van de LMH contacteren via:

 • Telefoon: 03/490.30.50
 • E-mail: info@lmhlier.be
 • Adres: Abtsherbergstraat 10 bus 19, 2500 Lier
 • Website: www.liersehuisvestingsmaatschappij.be

4. Welke informatie verzamelen we?

Alle gegevens die wettelijk nodig zijn voor je inschrijving als kandidaat-huurder of voor de verhuring of verkoop van een sociale woning:

 • Rijksregisternummer.
 • Adresgegevens.
 • Contactgegevens.
 • Gezinssamenstelling.
 • Taalkennis.
 • Financiële gegevens.
 • Eigendomsgegevens.
 • Eventueel: begeleidende diensten.

5. Van waar verzamelen we je informatie?

We gebruiken hiervoor je persoonlijke gegevens die je invult op alle documenten op deze website.

6. Geldige rechtsgrond voor de verwerking van persoonlijke gegevens

Om je persoonlijke gegevens te verwerken, vragen wij jou, als toekomstige of huidige klant van de LMH, om je toestemming. Bijvoorbeeld: de verwerking van de gegevens die je aan ons verstrekt door het contactformulier op onze website in te vullen, is gebaseerd op je toestemming.

7. Waarvoor gebruiken we je persoonlijke gegevens?

We behandelen je gegevens voor verschillende doeleinden. We gebruiken je persoonlijke gegevens en andere informatie die je ons verstrekt via de formulieren op onze website:

 • Het inschrijvingsformulier: wij controleren op de Kruispuntbank of je voldoet aan de voorwaarden (Ik wil huren) om je in te schrijven als kandidaat-huurder. We kijken ook de taalkennis na.
 • Aangifte gezinswijziging: wij kijken of je huidige woning aangepast is aan je nieuwe gezinssituatie.
 • Aanvraag bijwoning – tijdelijke bijwoning: wij kijken na of dat kan en passen, indien nodig, je huurprijs aan.
 • Verklaring op eer – geen eigendom: wij controleren op de Kruispuntbank of je verklaring juist is.
 • Verklaring op eer – helft gezinskorting: wij controleren of je recht hebt op de helft van de gezinskorting.
 • Verklaring op eer – omgangsregeling kinderen: met dit document kunnen we je inschrijven voor een woning, aangepast aan jouw gezinssituatie en zo’n woning toewijzen.
 • Contactformulier: wij gebruiken je informatie om je verder te kunnen helpen of door te verwijzen naar de juiste medewerker.

8. Hoe lang houden we je data bij?

Persoonsgegevens die we verzamelen op onze website houden we enkel bij voor zover het noodzakelijk is om contact met je op te nemen of je vraag te beantwoorden.

We bewaren deze gegevens tien jaar nadat je huurcontract stopt. We bewaren ze op papier in ons kantoor, en digitaal in ons kantoor en in de cloud. We passen hier de  archiefwet toe.

9. Wie heeft toegang tot je data?

We kunnen noodzakelijke gegevens van jou bezorgen aan:

 • Het Agentschap Wonen Vlaanderen.
 • Sociale Verhuur Kantoren en andere Sociale Huisvestingsmaatschappijen.
 • OCMW.
 • Vlaamse Onthaalbureaus en Huizen van het Nederlands.
 • Aannemers die bij jou herstellingen moeten uitvoeren.

De LMH doet dat met uiterste voorzichtigheid en alleen op voorwaarde dat de andere partij je privacy niet schendt.

10. Wat zijn je rechten

De GDPR voorziet een aantal rechten die je kunt inroepen, binnen bepaalde voorwaarden. Hieronder vind je een opsomming met een korte toelichting. Je kunt deze rechten inroepen via:

 • Telefoon: 03/490.30.50
 • E-mail: info@lmhlier.be
 • Adres: Abtsherbergstraat 10 bus 19, 2500 Lier
 • Website: liersehuisvestingsmaatschappij.be

Dit las je ook al bij punt 3.

10.1. Recht van inzage

Wij moeten je informeren over wat er met je gegevens gebeurt en we moeten je rechten beschrijven. Ook moeten we je een kopie van je persoonlijke gegevens bezorgen als je ons dit vraagt. Een kopie kun je vragen via telefoon, e-mail of per brief. Opgelet: alleen een eerste kopie is gratis.

Bij je aanvraag moeten wij je identiteit verifiëren. Daarom vragen wij je dan een bewijs van je identiteit. Twijfelen wij over je identiteit, dan zullen wij je pas de documenten sturen nadat wij je identiteit hebben kunnen bevestigen. We zullen je de documenten via e-mail sturen als je hiermee akkoord gaat; zo niet, sturen wij je de documenten per post toe.

Bepaalde documenten kunnen persoonlijke gegevens van andere personen bevatten die dezelfde bescherming genieten als jij. We moeten daarom bepaalde documenten anonimiseren, wat enige tijd kan duren. We zullen je altijd informeren als we niet binnen een maand je aanvraag kunnen beantwoorden.

10.2. Recht op verbetering

Als we onjuiste of onvolledige gegevens hebben, zullen we dit op jouw vraag aanpassen. Denken we zelf dat je gegevens niet langer up-to-date zijn, dan kunnen we je contacteren om dit te verifiëren. Mogelijk moet je hiervoor naar ons kantoor komen om je identiteitskaart te laten lezen.

10.3. Recht om te worden vergeten

Je hebt het recht om je gegevens te laten wissen. Wij verwijderen je gegevens als je aan één van de onderstaande criteria voldoet. Je e-mailadres en/of telefoonnummer en/of adres en/of naam bewaren we dan op een blacklist zodat ons systeem weet dat je niet langer gecontacteerd wilt worden.

Wanneer kunnen wij je gegevens verwijderen?

 • We verwerken je gegevens niet meer voor het oorspronkelijke doel of hebben deze niet langer nodig.
 • Je trekt je toestemming voor verwerking in; deze verwerking was uitsluitend op jouw toestemming gebaseerd.
 • Je hebt je recht op bezwaar ingeroepen (zie 10.7).
 • Je gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te verwijderen.
 • Je gegevens zijn verzameld voor het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij.

Mogelijk kunnen we je gegevens om een specifieke reden niet verwijderen. We informeren je hierover. Deze redenen zijn:

 • Een wettelijke verplichting of voor het algemeen belang.
 • Voor archivering, onderzoek of statistieken volgens artikel 89 van de AVG.
 • Voor juridische claims.
 • De volksgezondheid.
 • Het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie primeert.

10.4. Recht op beperking van verwerking

Je kunt altijd de verwerking van je gegevens beperken. We zullen de verwerking stopzetten in de volgende situaties:

 • We hebben onjuiste gegevens. We verwerken je gegevens opnieuw nadat we je gegevens controleerden en eventueel corrigeerden.
 • Onze verwerking wordt als onwettig beschouwd en je wilt deze verwerking beperken.
 • We hebben je gegevens niet langer nodig, maar houden ze bij voor je juridische claims. Heb je ze niet meer nodig voor de juridische claims, dan verwijderen we je gegevens.
 • Je maakt bezwaar tegen verwerking (zie 10.7). We stoppen hiermee totdat de vraag opgelost is.

Is de beperking van verwerking niet langer relevant, dan informeren wij jou waarom we de beperking stoppen. Om opnieuw je persoonlijke gegevens te verwerken, controleren we de juistheid ervan of de juridische gronden voor de verwerking ervan.

10.5. Recht op kennisgeving

Als je je beroept op de bovengenoemde rechten (met uitzondering van het recht op inzage), dan informeren wij ook elke ontvanger van deze persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld andere organisaties) hierover. We doen dit niet als dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vraagt. Wij informeren je ook over deze ontvangers als je dit vraagt.

10.6. Recht op data-portabiliteit

Wij verzenden jou of een andere controller (als dit technisch mogelijk is) alle gegevens in een leesbaar formaat als je dit vraagt.

Dit gaat over gegevens:

 • Die je ons bezorgde.
 • Die we verwerken op basis van je toestemming of op basis van contractuele voorwaarden.
 • Die we verwerken via geautomatiseerde middelen.

10.7. Recht op bezwaar

Je kunt bezwaar aantekenen als we gegevens verwerken voor een gerechtvaardigd belang of voor een taak van algemeen belang. We zullen je bezwaar onderzoeken en je informeren over de resultaten. We kunnen je persoonlijke gegevens alleen blijven verwerken als er juridische redenen zijn voor de verwerking.

Heb je bezwaar tegen direct marketing, dan sturen wij je geen direct marketing meer zodra wij je vraag ontvangen.

11. Kun je je toestemming intrekken?

Ja, je kunt op elk moment je toestemming voor het verwerken van jouw gegevens intrekken.

Maar, wij blijven je gegevens wel verwerken als er hiervoor een wettelijke of contractuele reden is. Ook mag je je toestemming niet intrekken om contractuele verplichtingen te omzeilen. Als je je toestemming intrekt, werkt deze alleen voor de toekomst. Eerdere verwerking wordt als legaal beschouwd.

Je kunt je toestemming intrekken door ons te contacteren via:

 • Telefoon: 03/490.30.50
 • E-mail: info@lmhlier.be
 • Adres: Abtsherbergstraat 10 bus 19, 2500 Lier
 • Website: liersehuisvestingsmaatschappij.be

12. Hoe kun je een klacht indienen?

Wij proberen je vraag optimaal te behandelen. Lukt dit niet, dan kun je altijd een klacht indienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie. Dit kan via https://overheid.vlaanderen.be/digitale-overheid/vlaamse-toezichtcommissie/klachtenprocedure.

Krachtens artikel 37.7 AVG, moeten de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming ook
publiek bekend moet maken. Vanaf 1/9/2020 is dit Laura Schraa van CRANIUM Belgium NV: laura.schraa@cranium.eu / 02 310 39 63.

13. Waarom zijn bepaalde velden verplicht?

Waarom verplichten wij je om bepaalde velden in te vullen voor je een verzoek kunt indienen? Omdat wij zo je vraag snel en eenvoudig kunnen beantwoorden. Alle andere informatie die je geeft is facultatief. Indien je de verplichte velden niet of incorrect invult, kan je vraag mogelijks niet (volledig) beantwoord worden.

14. Wijzigingen in ons beleid

Deze privacyverklaring vervangt alle voorgaande versies en geldt vanaf 01/01/2020. We hebben het recht om deze verklaring op elk moment te wijzigen en/of bij te werken. Wij informeren je over elke wijziging die een impact heeft op jouw situatie (niet over kleine wijzigingen).

Skip to content