KLACHTEN

Verhaalrecht

Ga je niet akkoord met een beslissing die wij namen? Bijvoorbeeld:

 • Op het einde van je huurovereenkomst van negen jaar is je inkomen te hoog. Wij verlengen je huurovereenkomst niet. Je kan niet blijven wonen in je sociale woning. Je moet verhuizen.
 • Je gezinstoestand veranderde. Op het einde van je huurovereenkomst van negen jaar, is je woning te groot voor je gezin. Je moet verhuizen naar een kleinere woning, maar je weigert. We verlengen je huurovereenkomst niet. Je kan niet blijven wonen in je sociale woning. Je moet verhuizen.
 • Je vroeg een bijwoning aan en wij weigerden dat.
 • Je vroeg een mutatie naar een andere woning en wij weigerden de toewijzing.
 • Je vroeg ons je huurprijs opnieuw te berekenen en je gaat niet akkoord met de herziening van je huurprijs.
 • Je vroeg een bijwoning aan en je gaat niet akkoord met onze beslissing in verband met de taalvoorwaarden voor de toetreder.

Of, vind je dat wij de huurwetgeving niet correct toepasten?

Dan kan je bezwaar indienen.

Hoe dien je bezwaar in bij Wonen-Vlaanderen, afdeling Toezicht?

 • Stuur je bezwaar aangetekend op naar:
  Agentschap Wonen-Vlaanderen
  Afdeling Toezicht
  Herman Teirlinckgebouw
  Havenlaan 88 bus 22
  1000 Brussel
 • Doe dat binnen de dertig dagen, te rekenen vanaf de derde werkdag die volgt op de datum van afgifte op de post van de beslissing van Woonstroom BV.
 • Motiveer je bezwaar uitgebreid. Je kan ook vragen om gehoord te worden. Je kan je dan laten vertegenwoordigen door een raadsman, de huurdersbond of een vertrouwenspersoon.

Je diende bezwaar in bij Toezicht. En wat nu?

 • Zegden wij je huurcontract op? Je opzeggingstermijn wordt opgeschort vanaf de datum dat je je bezwaar indiende tot de derde werkdag die volgt op de datum van de afgifte op de post van de beslissing van de toezichthouder.
 • Wil je gehoord worden? De beslissingstermijn van Toezicht wordt verlengd tot zestig dagen.
 • Toezicht beslist of je beroep behandeld wordt (ontvankelijk is) of niet (onontvankelijk is).
  • Wordt je beroep niet behandeld? De procedure wordt stopgezet. Wij blijven bij onze beslissing.
  • Wordt je beroep behandeld, maar krijg je geen gelijk (ongegrond)? De procedure wordt stopgezet. Wij blijven bij onze beslissing.
  • Wordt je beroep behandeld én krijg je gelijk (gegrond)? Toezicht eist dat wij onze beslissing herzien. Onze Raad Van Bestuur neemt hierover een besluit. Wij laten je onze beslissing binnen de dertig dagen, per brief weten. Volgen wij de beslissing van Toezicht niet? Dan bezorgen wij hen nieuwe argumenten. De toezichthouder laat weten of hij akkoord gaat of niet. Indien niet, kan hij de nieuwe beslissing vernietigen.
 • De toezichthouder stuurt zijn beslissing aangetekend op naar jou en Woonstroom BV. Hij doet dat binnen een termijn van dertig dagen (zestig bij een hoorzitting), te rekenen vanaf de derde werkdag die volgt op de datum van afgifte bij de post van je bezwaar.
 • De toezichthouder kan de termijn van dertig dagen éénmalig verlengen met dertig dagen. De toezichthouder laat jou en Woonstroom BV dat weten binnen de dertig dagen.
 • Verzendt de toezichthouder zijn beslissing niet binnen de vastgelegde termijn? Je klacht wordt geacht gegrond te zijn.
Ga naar de inhoud